vrijdag 25 november 2011

TROUWEN EN HUWELIJKSE VOORWAARDEN

U heeft trouwplannen? Gefeliceerd! Maar bedenk voordat dat u volhartig JA zegt welke stap u neemt, zeker als er internationale elementen bij het huwelijk betrokken zijn, zoals de nationaliteit van de partners, de woonplaats, eventuele kinderen. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan veel ellende in de toekomst voorkomen.

Zo moet u weten dat ondanks het feit dat u in Spanje woont, of van plan bent in Spanje te gaan wonen, NIET automatisch het Spaanse (of Catalaanse) recht op u van toepassing is. Volgens de Spaanse wet is op het huwelijksvermogensregime de nationale wet van de partijen van toepassing. Dat betekent dat de Nederlandse en Belgische wet op Nederlanders of Belgen van toepassing blijft ook al wonen ze in Spanje, trouwen ze in Spanje of hebben ze in Spanje al hun bezittingen.

Is een van de trouwende partijen van Spaanse nationaliteit en wordt het huwelijk in Spanje gevierd? De Spaanse wet zal tevens van toepassing zijn op het huwelijksvermogensregime. Maar viert u de bruiloft toch in Nederland al is de ander Spaans en vestigt het echtpaar zich in Spanje, zou ook weer Nederlands recht van toepassing kunnen zijn. Kortom, afhankelijk van de nationaliteiten van de bruid en bruidegom, de plaats van voltrekking van het huwelijk of de woonplaats van het echtpaar, zal de toepasbare wet bepaald moeten worden.

En dit is van wezenlijk belang aangezien niet alle wetten gelijk zijn. Zo stelt de Spaanse wet dat bij gebrek aan huwelijkse voorwaarden het huwelijk in gemeenschap van goederen voltrokken is. Deze gemeenschap bevat echter niet alle goederen en wordt alleen toegepast op de goederen die verkregen zijn na voltrekken van het huwelijk. De Nederlandse wet is veel ruimer wat betreft de gemeenschap van goederen, die namelijk vrijwel alle goederen bevat en bovendien ook toegepast wordt op de goederen die voor het voltrekken van het huwelijk verkregen zijn; en tot slot het Catalaanse recht waar juist de gemeenschap van goederen nadrukkelijk bevestigd moet worden door het echtpaar.

Niet trouwen!? Nee, maar wel moet u voordat u deze stap neemt goed beoordelen welk recht op uw huwelijksvermogensregime van toepassing is, en op grond daarvan beslissen of u al dan niet huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Goede informatie is goud waard.

maandag 7 november 2011

Belangrijke wetswijzigingen op de valreep

In Spanje staat de regering nog niet stil, ondanks de aankomende verkiezingen. De laatste wijzigingen van de proceswetten, ingevoerd door de Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, zijn op 31 oktober in werking getreden. De bedoeling is dat deze veranderingen bijdragen aan een snellere en efficiëntere rechtspraak (broodnodig!). Voor bedrijven en ondernemers zijn onder andere de volgende aspecten van belang:

Geen limiet meer aan de spoedprocedure om geld te eisen
In Spanje was de spoedprocedure (monitorio) waarmee het mogelijk is op een snelle en goedkope manier de betaling van niet openstaande rekeningen te eisen tot nu toe slechts toepasselijk op eisen van tot 30.000 euro. Na de wetswijziging kan voor alle bedragen van deze procedure gebruik gemaakt worden. De procedure is goedkoop omdat voor het verzoek geen procureur en advocaat verplicht zijn (wel raadzaam) en snel omdat als de tegenpartij geen verweer voert meteen overgegaan kan worden tot uitvoering van het vonnis (zonder zittingen).

Huurders sneller het huis uit
De procedures die gericht zijn op het eisen van de huur en eventueel uit huis zetten van de huurder op grond van wanbetaling zijn ingekort en volgen het principe van de net genoemde spoedprocedure om geld te eisen. Indien de huurder niet betaald maar ook niet voor de rechtbank verschijnt, kan meteen overgegaan worden tot uitvoering van het vonnis en de huurder uit huis gezet worden. De eigenaar kan dus sneller weer over zijn eigen huis beschikken.
De huurder kan overigens nog wel de procedure voorkomen door de achterstallige huur te betalen in een termijn van tien dagen na betekening van de dagvaarding.

Tegen boetes in beroep gaan wordt duur (der)
In de bestuursrechterlijke jurisdictie is een belangrijke wijziging dat nu ook in dit rechtsgebied de verliezende partij zal moeten opdraaien voor de kosten van de tegenpartij, zoals in civiel recht altijd al het geval was. Dit is een nadeel voor de burgers aangezien het bestuur meestal wint en de procedures vaak slechts bedoeld zijn om tijd te winnen. Als voordeel kan genoemd worden dat de burgers die wél een winnende zaak hebben sneller een oplossing zullen krijgen aangezien er minder procedures aanhangig gemaakt zullen worden. Dat is in ieder geval de bedoeling.
Overigens worden diegenen die bijgestaan worden door pro-deo advocaten niet veroordeeld tot het betalen van de kosten.

Strafrecht en andere wijzigingen
Naast deze veranderingen zijn er nog andere te noemen, zoals met betrekking tot het strafrechterlijk vervolgen van rechtspersonen en de gewijzigde procedure om in beroep te gaan tegen de vonnissen.

dinsdag 30 augustus 2011

September komt, de rechtbanken gaan weer open

Eind augustus, de laatste warme dagen en een laatste duik in zee. Nog twee dagen en dan gaan alle rechtbanken weer open. Het is voor een Nederlander niet altijd even begrijpelijk, maar toch is het echt waar: augustus bestaat niet in juridisch Spanje (uitzonderingen binnen strafrecht daargelaten).

Dat betekent dat het niets uitmaakt of je een dagvaarding op 31 juli of op 1 september bij de rechtbank afgeeft, of dat je op de ene of de andere dag antwoord geeft. Dat betekent ook dat voor het tellen van de tijd, het berekenen van de data om te reageren of het voeren van procedures de maand augustus niet gerekend wordt. Let wel, dit is wettelijk geregeld. Ook informatie vragen bij de rechtbank kan dus niet, er worden geen zittingen gehouden en tevens zijn de meeste advocatenkantoren dicht, hebben beperkte werktijden waarin alleen een recepcionist en de stagiaire de clienten te woord staan of zijn de advocaten alleen op mobiele telefoonnummers bereikbaar.

Juridisch Spanje gebruikt de maand augustus om uit te rusten en bij te komen van alle zaken en procedures die gedurende het jaar advocaten, rechters en officieren van Justitie bezig gehouden hebben. Nog twee dagen en we gaan er weer volop tegenaan. Vanaf hier, wensen we iedereen veel succes en een rechtvaardig juridisch jaar.

vrijdag 25 maart 2011

Wat te doen als de in Spanje wonende ouder geen alimentatie betaald?

Het komt met zekere regelmaat voor dat een van de partijen zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de alimentatie niet nakomt. Dat is altijd een probleem, maar als dan de niet-nakomer ook nog eens in Spanje (of elders in het buitenland) woont, en de rechthebbende (het kind) in Nederland, wordt de zaak nog een stuk moeilijker.

Mocht de niet-nakomer in Spanje wonen, is de Spaanse rechter bevoegd. Dat is ook wel zo praktisch, aangezien de rechterlijke beschikking of het convenant op grond waarvan de alimentatieverplichting bestaat ook in Spanje uitgevoerd zal moet worden.

Bij de procedure voor het opeisen van achterstallige alimentatie zijn de tussenkomst van advocaat en procureur verplicht. Deze hebben een machtiging nodig die zowel op de bevoegde rechtbank in Spanje ondertekend kan worden als bij het Spaanse consulaat in het buitenland. Gaat de debiteur niet over tot betaling, zal beslag gelegd worden op zijn inkomsten of bezittingen in Spanje.

Het is goed te weten dat alimentatie nooit verrekend kan worden met andere schulden tussen de betrokken partijen. Het is dus niet toegestaan bijvoorbeeld de bijdrage aan een hypotheek of lening af te trekken van de maandelijks te betalen alimentatie.

We wijzen er tevens dat het niet betalen van de alimentatie als delict beschouwd kan worden.

Tot slot: het is in Spanje niet mogelijk af te zien van de alimentatie. Met andere woorden, de rechterlijke beschikking of het convenant met betrekking op de maatregelen over de kinderen zal altijd alimentatie toekennen aan de minderjarige kinderen, ook heeft de ouder geen inkomsten. Of de andere ouder dit wil opeisen, is weer een ander verhaal...

maandag 28 februari 2011

Terug naar Nederland met in Spanje geboren kinderen?

Heeft u kinderen die in Spanje geboren zijn, maar zijn de ouders allebei Nederlands? Bent u met kleine kinderen naar Spanje geëmigreerd? Heeft u kinderen met iemand van de Spaanse nationaliteit en woont het gezin in Spanje? Al deze vragen zijn van belang indien zich een breuk voordoet in de relatie en een van de ouders met de kinderen terug wil naar Nederland.

De bevoegde rechter is in principe die van het land waar de kinderen het laatste jaar woonachtig zijn geweest. Gaat u zonder toestemming van deze rechter terug naar Nederland met de kinderen, dan is de kans groot dat een Nederlandse rechter de kinderen terug zal sturen naar Spanje, ook al woont u hier niet meer.
Voordat deze stappen ondernomen worden, moet u dus eerst langs de rechtbank om de voorzieningen voor de kinderen te treffen.

Ouderlijke macht en dagelijkse zorg
De ouderlijke macht (patria potestad) blijft ook na een echtscheiding bij beide ouders, maar over de dagelijkse uitoefening van het gezag over de kinderen (guarda y custodia) beslist de rechter. Deze uitoefening van het gezag kan aan beide ouders, maar ook aan één van de ouders toevertrouwd worden. In dat laatste geval zal voor de andere ouder een omgangsregeling vastgesteld worden.
In toenemende mate wordt de zorg – op verzoek van de echtgenoten – aan beide ouders toegekend. Dit kan echter alleen als beide ouders dichtbij elkaar wonen, zodat de kinderen (bijvoorbeeld) twee weken bij de een en twee weken bij de ander kunnen wonen, zonder van school te wisselen of andere activiteiten te missen. Met ander woorden, de omstandigheden van de ouders moeten de gezamenlijke zorg mogelijk maken.

Niet verplicht in Spanje wonen
Het komt regelmatig voor dat een van de partijen vraagt om de gezamenlijke uitvoering van de zorg over de kinderen, en daarmee dus impliciet de ander verzoekt in Spanje, en zelfs in dezelfde omgeving, te blijven wonen.
Dit is echter niet af te dwingen: als een van de ouders terug wil naar Nederland, en de ander wil in Spanje blijven wonen, is er maar een oplossing mogelijk, en wel dat de dagelijkse zorg over de kinderen aan een van de ouders toegekend wordt terwijl voor de ander een bezoekregeling opgesteld wordt.

Altijd aan de moeder?
De Spaanse rechters kennen in de meeste gevallen aan de moeder de dagelijkse zorg over de kinderen toe. Dit neemt echter niet weg dat de vader hier niet om kan vragen. De rechter zal moeten beslissen welke de ouder het beste in staat is voor de kinderen te zorgen, en dit hoeft niet altijd de moeder te zijn...

donderdag 6 januari 2011

Minder straf voor bolletjesslikkers

In de Spaanse gevangenissen verblijven tientallen drugskoeriers van Nederlandse en Antilliaanse afkomst, ook wel bolletjesslikkers genaamd. De straffen voor de drugskoerier varieerden, tot 22 december 2010, van drie jaar tot maximaal twaalf jaar, afhankelijk van de eventuele verzwarende omstandigheden.
De standaard straf voor drugssmokkel was drie tot negen jaar, en het feit dat de drugs het land ingevoerd werd, was een verzwarende omstandigheid. Dit levert een minimale straf van negen jaar en een dag gevangenis op voor de bolletjesslikkers die de drugs via de luchthaven invoerden. Daarom, tenzij overplaatsing naar Nederland of de Antillen was aangevraagd, bracht een bolletjesslikker al gauw jaren in de Spaanse gevangenis door.
Dit vormde enerzijds een probleem voor de gevangenissen (er was eenvoudigweg geen ruimte meer), maar anderzijds achtte de wetgever dat de verhouding delict-straf zoek was. De nieuwe wetgeving past tevens de jurisprudentie van de Spaanse Hoge Raad toe, die bevestigd dat als de feiten van weinig belang zijn, de straf verlaagd kan worden.
De nieuwe wet, toepasbaar sinds 23 december 2010, stelt een standaard straf van drie tot zes jaar, die verlaagd kan worden tot anderhalf jaar tot drie jaar, afhankelijk van de ernst van het delict en de persoonlijke omstandigheden van de misdadiger.
Van de huidige verlaging zullen de “gewone” bolletjesslikkers profiteren. Als de pleger of de gevangene echter deel uitmaakt van een misdadige organisatie of minderjarigen of geestelijke gehandicapten ingezet heeft voor het plegen van het delict, zal de strafverlaging niet op hem van toepassing zijn.
De nieuwe wetgeving wordt direct toegepast op de nieuwe en toekomstige misdadigers, en de uitspraken van zittende gevangenen zullen herzien en de gevangenen in vrijheid gelaten worden indien ze de straf hebben uitgezeten. Zoals gezegd, dit geldt alleen voor de gevangenen als er geen verzwarende omstandigheden van toepassing zijn.
De strafverlaging zal in principe door de rechter vastgesteld worden, maar ook de advocaat van de gevangenen kan erom vragen.