vrijdag 25 november 2011

TROUWEN EN HUWELIJKSE VOORWAARDEN

U heeft trouwplannen? Gefeliceerd! Maar bedenk voordat dat u volhartig JA zegt welke stap u neemt, zeker als er internationale elementen bij het huwelijk betrokken zijn, zoals de nationaliteit van de partners, de woonplaats, eventuele kinderen. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan veel ellende in de toekomst voorkomen.

Zo moet u weten dat ondanks het feit dat u in Spanje woont, of van plan bent in Spanje te gaan wonen, NIET automatisch het Spaanse (of Catalaanse) recht op u van toepassing is. Volgens de Spaanse wet is op het huwelijksvermogensregime de nationale wet van de partijen van toepassing. Dat betekent dat de Nederlandse en Belgische wet op Nederlanders of Belgen van toepassing blijft ook al wonen ze in Spanje, trouwen ze in Spanje of hebben ze in Spanje al hun bezittingen.

Is een van de trouwende partijen van Spaanse nationaliteit en wordt het huwelijk in Spanje gevierd? De Spaanse wet zal tevens van toepassing zijn op het huwelijksvermogensregime. Maar viert u de bruiloft toch in Nederland al is de ander Spaans en vestigt het echtpaar zich in Spanje, zou ook weer Nederlands recht van toepassing kunnen zijn. Kortom, afhankelijk van de nationaliteiten van de bruid en bruidegom, de plaats van voltrekking van het huwelijk of de woonplaats van het echtpaar, zal de toepasbare wet bepaald moeten worden.

En dit is van wezenlijk belang aangezien niet alle wetten gelijk zijn. Zo stelt de Spaanse wet dat bij gebrek aan huwelijkse voorwaarden het huwelijk in gemeenschap van goederen voltrokken is. Deze gemeenschap bevat echter niet alle goederen en wordt alleen toegepast op de goederen die verkregen zijn na voltrekken van het huwelijk. De Nederlandse wet is veel ruimer wat betreft de gemeenschap van goederen, die namelijk vrijwel alle goederen bevat en bovendien ook toegepast wordt op de goederen die voor het voltrekken van het huwelijk verkregen zijn; en tot slot het Catalaanse recht waar juist de gemeenschap van goederen nadrukkelijk bevestigd moet worden door het echtpaar.

Niet trouwen!? Nee, maar wel moet u voordat u deze stap neemt goed beoordelen welk recht op uw huwelijksvermogensregime van toepassing is, en op grond daarvan beslissen of u al dan niet huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Goede informatie is goud waard.

maandag 7 november 2011

Belangrijke wetswijzigingen op de valreep

In Spanje staat de regering nog niet stil, ondanks de aankomende verkiezingen. De laatste wijzigingen van de proceswetten, ingevoerd door de Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, zijn op 31 oktober in werking getreden. De bedoeling is dat deze veranderingen bijdragen aan een snellere en efficiëntere rechtspraak (broodnodig!). Voor bedrijven en ondernemers zijn onder andere de volgende aspecten van belang:

Geen limiet meer aan de spoedprocedure om geld te eisen
In Spanje was de spoedprocedure (monitorio) waarmee het mogelijk is op een snelle en goedkope manier de betaling van niet openstaande rekeningen te eisen tot nu toe slechts toepasselijk op eisen van tot 30.000 euro. Na de wetswijziging kan voor alle bedragen van deze procedure gebruik gemaakt worden. De procedure is goedkoop omdat voor het verzoek geen procureur en advocaat verplicht zijn (wel raadzaam) en snel omdat als de tegenpartij geen verweer voert meteen overgegaan kan worden tot uitvoering van het vonnis (zonder zittingen).

Huurders sneller het huis uit
De procedures die gericht zijn op het eisen van de huur en eventueel uit huis zetten van de huurder op grond van wanbetaling zijn ingekort en volgen het principe van de net genoemde spoedprocedure om geld te eisen. Indien de huurder niet betaald maar ook niet voor de rechtbank verschijnt, kan meteen overgegaan worden tot uitvoering van het vonnis en de huurder uit huis gezet worden. De eigenaar kan dus sneller weer over zijn eigen huis beschikken.
De huurder kan overigens nog wel de procedure voorkomen door de achterstallige huur te betalen in een termijn van tien dagen na betekening van de dagvaarding.

Tegen boetes in beroep gaan wordt duur (der)
In de bestuursrechterlijke jurisdictie is een belangrijke wijziging dat nu ook in dit rechtsgebied de verliezende partij zal moeten opdraaien voor de kosten van de tegenpartij, zoals in civiel recht altijd al het geval was. Dit is een nadeel voor de burgers aangezien het bestuur meestal wint en de procedures vaak slechts bedoeld zijn om tijd te winnen. Als voordeel kan genoemd worden dat de burgers die wél een winnende zaak hebben sneller een oplossing zullen krijgen aangezien er minder procedures aanhangig gemaakt zullen worden. Dat is in ieder geval de bedoeling.
Overigens worden diegenen die bijgestaan worden door pro-deo advocaten niet veroordeeld tot het betalen van de kosten.

Strafrecht en andere wijzigingen
Naast deze veranderingen zijn er nog andere te noemen, zoals met betrekking tot het strafrechterlijk vervolgen van rechtspersonen en de gewijzigde procedure om in beroep te gaan tegen de vonnissen.