vrijdag 19 juli 2013

De fiscale gevolgen van familierechtDe beslissingen die we nemen in de familierechterlijke sfeer kunnen vergaande fiscale gevolgen hebben, waar we op het moment van de beslissing lang niet altijd bij stil staan. Een huwelijk, het krijgen van een kind, emigreren met de familie... maar ook de minder leuke familierechterlijke beslissingen, zoals een echtscheiding, hebben directe belastingtechnische gevolgen. Hoe is dit in Spanje geregeld?
Wanneer inkomstenbelasting betalen
De buitenlanders die in Spanje wonen zijn verplicht hier inkomstenbelasting te betalen indien ze tevens fiscaal resident in Spanje zijn. Een fiscaal resident is iemand die meer dan 183 dagen per jaar in Spanje woont of hier het centrum van zijn of haar economische activiteiten heeft. De inkomstenbelasting wordt betaald over inkomsten uit werk in loondienst, zelfstandig werk en andere inkomsten, zoals huur van een woning, een gewonnen prijs of een pensioen. Hoe zit het met de uitkeringen die betaald worden op grond van familierecht?
De betaling aan de ex partner
Zoals we in deze column al eerder hebben gezien, kan na een echtscheiding een pensioen toegekend worden die de ene partij aan de andere moet betalen. Dit is een soort compensatie voor de tijd die de ontvangende partij aan het gezin heeft besteed ten nadele van zijn of haar eigen carrière. De toekenning kan door partijen onderling worden afgesproken of door de rechter worden opgelegd. De uitkering kan bestaan uit een eenmalig bedrag of uit een maandelijks betaling gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd.
Indien betaler en ontvanger verplicht zijn in Spanje de inkomstenverklaring in te dienen en belasting te betalen, moeten ze de details van deze uitkering ook opgeven. De betaler kan de uitkering aftrekken van het basisbedrag waarover hij of zij belasting betaald, en de ontvanger moet de uitkering opgeven als zijnde inkomsten. Dat betekent dat het soms aantrekkelijk is een eenmalige betaling toch over twee of meer jaren te verspreiden. Zo wordt de fiscale impact voor de ontvanger iets teniet gedaan.
Kinderalimentatie
Na een scheiding, of uit elkaar gaan van de ouders indien ze niet getrouwd waren, zullen maatregelen voor de minderjarige kinderen getroffen moeten worden. En deze maatregelen bevatten altijd een alimentatieregeling. Ouders zijn verplicht hun kinderen te onderhouden, totdat ze economisch zelfstandig zijn. Bij het indienen van een belastingverklaring moet aangegeven worden of er kinderen zijn, want daarvoor wordt het basisbedrag waarover belasting wordt betaald verlaagd. Ook na een scheiding blijft dit bestaan, maar anders dan bij de partneralimentatie, kan de betaler de kinderalimentatie niet direct aftrekken, en hoeft de ontvanger het niet op te geven als zijnde inkomsten. In dit opzicht is er dus geen verschil tussen al dan niet gescheiden zijn.
Schenkingen onder familieleden
Over schenkingen onder familieleden moet ook belasting betaald worden. Ouders die hun kind helpen een huis te kopen, een echtgenoot die zijn vrouw een bepaald bedrag schenkt, een moeder die haar huis op de naam van het kind zet... al deze handelingen moeten aangegeven worden en hier moet belasting over worden betaald. Wat betreft de hoogte van de belasting in deze gevallen, kunnen we de volgende vuistregel geven: hoe dichterbij de relatie tussen familieleden, en hoe jonger de ontvanger, hoe lager de belasting. Als een vader zijn kinderen een schenking wil doen, is het fiscaal aantrekkelijker dit te doen op de 15de verjaardag van de kinderen dan op de 21ste. Ook kan het aantrekkelijker zijn in geval van een scheiding éérst een schenking onder echtgenoten te doen, in plaats van een maandelijkse of eenmalige betaling ná de scheiding.
Beoordeling van individuele gevallen
Alleen al binnen Spanje kunnen zich grote verschillen voordoen tussen situaties, en is een individuele beoordeling van wezenlijk belang. Als daar ook nog internationale elementen bij betrokken worden, moet de belastingregeling van het andere betrokken land tevens beoordeeld worden. We kunnen dus geen standaardregel geven die voor alle gevallen geldig is, behalve deze: vraag om een individuele beoordeling van de fiscale gevolgen van uw familierechterlijke beslissingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.